1.1. Accés al Lloc web

Les presents Condicions Generals d’Accés i ús regulen l’accés i utilització del lloc web www.silviaperruqueria.com d’ara endavant, el “Lloc web”), que Silvia Perruqueria posa a la disposició dels usuaris d’internet, i té per objecte facilitar a l’usuari informació relativa a Silvia Perruqueria, les seves activitats i productes qui som les diferents àrees de negoci. i les últimes notícies publicades sobre Silvia Perruqueria. Aquest Lloc web té caràcter informatiu i està dirigit exclusivament a empresaris i professionals, i en cap cas a persones que ostentin la condició de “consumidors”. L’accés al Lloc web comporta l’acceptació de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús, per la qual cosa li preguem que les llegeixi atentament abans de fer ús del mateix. Si no accepta les presents condicions, li preguem s’abstingui d’utilitzar el Lloc web i el seu contingut.

Així mateix, Silvia Perruqueria posa en coneixement dels usuaris d’aquest Lloc web que aquestes Condicions Generals d’Accés i ús podran ser adaptades o modificades a qualsevol moment sense notificació prèvia. En conseqüència, l’usuari haurà de llegir i acceptar les presents Condicions Generals d’Accés i ús en cadascuna de les ocasions en què desitgi utilitzar el Lloc web.

1.2. Utilització del Lloc web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del Lloc web, així com de la informació relativa als productes continguda en el mateix, amb total subjecció tant a la normativa aplicable com a les presents Condicions Generals d’Accés i ús.

2. Exoneració de responsabilitat

2.1. Funcionament del Lloc web

Silvia Perruqueria, fa els seus millors esforços per mantenir el Lloc web en bon funcionament, evitant errors o, si escau, reparant-los, i mantenint els continguts del Lloc web degudament actualitzats. No obstant això, Silvia Perruqueria, no garanteix la disponibilitat i continuïtat en l’accés al Lloc web ni la inexistència d’errors en els seus continguts, així com tampoc que aquests últims siguin oportunament actualitzats.

2.2. Modificacions en la informació del Lloc web

Silvia Perruqueria, es reserva la facultat d’efectuar, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions, supressions o actualitzacions sobre la informació continguda en el Lloc web, la seva configuració o presentació.

2.3. Ús de la informació continguda en el Lloc web

Tant l’accés al Lloc web com l’ús que pugui fer-se de qualsevol informació que conté, especialment la relativa a la idoneïtat i el bon ús dels productes de Silvia Perruqueria, es realitzen sota la responsabilitat exclusiva de l’usuari. Silvia, no es responsabilitza de qualssevol danys o perjudicis que poguessin derivar-se, directa o indirectament, de l’accés o ús de la informació continguda en el Lloc web, i especialment, d’aquella informació relativa a tercers diferents de Silvia Perruqueria,. En concret, Silvia Perruqueria, deixa expressa constància que tota la informació relativa a les especificacions i condicions d’ús dels seus productes continguda en el Lloc web no substitueix a les condicions generals i/o particulars de contractació de Silvia Perruqueria i a tota aquella informació facilitada juntament amb els productes adquirits en forma presencial, a les quals haurà de remetre’s l’usuari per a l’adquisició i el correcte ús dels mateixos, per la qual cosa es recorda a l’usuari la necessitat de procedir a la lectura atenta de tota la documentació acompanyada als productes o serveis adquirits.

Així mateix, Silvia Perruqueria, manifesta que la informació gratuïta subministrada a l’usuari com a resultat de les consultes específiques relatives als productes o serveis oferts en el Lloc web té caràcter merament indicatiu, per la qual cosa no assumeix responsabilitat alguna derivada de qualssevol danys o perjudicis que poguessin derivar-se, directa o indirectament, de la utilització per part de l’usuari d’aquesta informació subministrada. En particular, Silvia Perruqueria deixa expressa constància que aquesta informació no constitueix una opinió tècnica emesa amb base a totes les dades rellevants requerits. En conseqüència, en cas de requerir una opinió tècnica vinculant, hauria de posar-se en contacte amb Silvia Perruqueria, a través dels telèfons esmentats al començament d’aquestes condicions.

Addicionalment, Silvia Perruqueria, no es fa responsable de cap dany o perjudici al programari o maquinari de l’usuari que es derivi de l’accés al Lloc web.

3. Responsabilitat de l’usuari

L’usuari és conscient, i accepta voluntàriament, que l’ús del Lloc web té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que Silvia Perruqueria, pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualssevol de les obligacions a les quals queda sotmès en virtut de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús o de la legislació aplicable en relació amb la utilització del Lloc web.

4. Política en matèria d’enllaços d’hipertext (Links)

Silvia Perruqueria, no assumeix responsabilitat alguna derivada de la connexió o dels continguts dels enllaços hipertextuales a tercers llocs web, ni la seva existència implica que Silvia Perruqueria, avali, promocioni, garanteixi o recomani els llocs web enllaçats.
Així mateix, aquells tercers que tinguin intenció d’incloure en un lloc web un enllaç hipertextual que dirigeixi al Lloc web hauran d’obtenir necessàriament el consentiment previ, exprés i per escrit de Silvia Perruqueria.

5. Protecció de dades personals

5.1. Política de Privadesa

Silvia Perruqueria, li informa que les dades de caràcter personal que ens proporcioni a través de l’enviament de correus electrònics, així com les dades als quals Silvia Perruqueria , accedeixi com a conseqüència de la seva navegació, consultes o sol·licituds realitzades a través del Lloc web, seran recollits en un fitxer el responsable del qual és Silvia Perruqueria i la finalitat del qual és la d’atendre a aquestes consultes o sol·licituds, així com elaborar el seu perfil d’usuari sobre la base dels seus hàbits de navegació a fi de mantenir-li informat sobre béns i serveis que puguin resultar del seu interès.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat en el paràgraf anterior i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a aquest efecte a l’adreça assenyalada en l’encapçalament de les presents Condicions Generals d’Accés i Ús, a través de correu convencional o electrònic, en persona o per telèfon, i indicant segons sigui convenient, de forma visible el concret dret que s’exerceix.

Li preguem que comuniqui de forma immediata a Silvia Perruqueria, qualsevol modificació de les seves dades de caràcter personal a fi que la informació continguda en els fitxers de Silvia Perruqueria estigui a tot moment actualitzada i no contingui errors. Així mateix, amb l’acceptació d’aquestes Condicions Generals d’Accés i Ús, reconeix que la informació i les dades personals recaptades són exactes i veraces.

Li informem que el no emplenament de les dades de caràcter personal indicats com a obligatoris de qualsevol dels formularis de registre electrònic podrà tenir com a conseqüència que Silvia Perruqueria, no pugui atendre a la seva sol·licitud.

L’usuari consent expressament que les seves dades puguin ser comunicats per Silvia Perruqueria a empreses col·laboradores, per a les finalitats indicades en el paràgraf primer de la present clàusula 5.1, amb destinació a qualsevol país del món, fins i tot a aquells que no ofereixin un nivell de protecció equiparable al de la normativa de la Unió Europea relativa a la protecció de dades de caràcter personal. Mitjançant l’acceptació del que es disposa en les presents Condicions Generals d’Accés i Ús, es dóna per informat de la comunicació de la primera cessió de dades a les entitats indicades a la web corporativa de Silvia Perruqueria. Així mateix, li informem que el consentiment per a la comunicació de dades de caràcter personal és revocable a qualsevol moment, si ben no tindrà efectes retroactius.

5.2. Comunicacions comercials

Mitjançant l’acceptació d’aquesta clàusula l’usuari autoritza expressament a Silvia Perruqueria a remetre-li comunicacions comercials, promocionals o publicitàries per correu electrònic o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònic equivalent a l’adreça de correu electrònic que vostè ens proporcioni. Si vostè no desitja rebre aquestes comunicacions comercials, publicitàries o promocionals, qualsevol que sigui el canal utilitzat a aquest efecte, pot comunicar gratuïtament la seva decisió a través dels mitjans indicats en la clàusula 5.1 anterior per exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. La seva acceptació perquè es remeti informació comercial té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius.

5.3. Mesures de seguretat

Silvia Perruqueria li informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades de caràcter personal i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, ja provinguin de l’acció humana o del mitjà físic o natural.

6. Propietat Industrial i Intel·lectual

Tots els drets de propietat intel·lectual, continguts, disseny, bases de dades i codis que conté el Lloc web són titularitat de Silvia Perruqueria, a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos, tret que s’indiqui en cada cas una titularitat diferent. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades d’aquestes obres, tret que es realitzi per a ús personal i privat, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual de Silvia Perruqueria o d’aquell que sigui titular.

Així mateix, tots els noms comercials, marques i signes distintius de tota índole estan protegits per drets de propietat industrial, intel·lectual o d’una altra naturalesa.

La utilització no autoritzada dels continguts d’aquest Lloc web, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual i industrial de Silvia Perruqueria poden donar lloc a l’exercici de les accions que legalment li corresponguin, i a les responsabilitats que, si escau, es derivin del mateix.

En conseqüència, en cas de voler obtenir qualsevol autorització, haurà de sol·licitar-la a la següent adreça de correu electrònic: sil_ribas28[at]hotmail.com

7.- Legislació aplicable i jurisdicció

L’accés i utilització del Lloc web es regirà i interpretarà de conformitat amb la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia que pogués sorgir entre Silvia Perruqueria i els usuaris del Lloc web serà dirimida, amb renúncia expressa de les Parts al seu propi fur, pels Jutjats i Tribunals d’Espanya.